PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2023 m. liepos 6 d.
UAB “Finnordic” (toliau – Įmonė) yra Jūsų pateiktų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Įmonėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę www.finnordic.lt (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.
Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų internetine svetaine. Naudodamiesi internetine svetaine, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šioje Privatumo politikoje nustatytomis taisyklėmis.
Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiai internetinei svetainei. Šioje internetinėje svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas internetines svetaines. Tokios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių internetines svetaines.
Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:
 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ);
 4. Kitais taikomais teisės aktais, kiek tai susiję su Jūsų asmens duomenų tvarkymu šioje Politikoje nustatytais tikslais.
Tvarkydama asmens duomenis Įmonė vadovaujasi BDAR, ADTAĮ, ERĮ, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
I. Informacija apie Įmonę:
UAB “Finnordic“
Juridinio asmens kodas: 306108345
Buveinės adresas: Gedimino g. 15, Kaunas
El. paštas: info@finnordic.lt
Tel. +370 633 33733
II. Informacija apie Įmonės duomenų apsaugos pareigūną
Duomenų apsaugos pareigūnas Įmonėje nėra paskirtas. Visus su Jūsų duomenų apsauga susijusius prašymus prašome siųsti bendru Įmonės el. pašto adresu info@finnordic.lt.
III. Kokią informaciją apie Jus renkame?
Renkame ir naudojame toliau nurodytą informaciją:
1. Asmens duomenys
Kai naudojatės mūsų internetine svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus (toliau – Asmens duomenys), t. y. kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., kai naudojatės tam tikromis mūsų paslaugomis, susisiekiate su mumis ir kt. Kai renkame Asmens duomenis, mes pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.
2. Naudojimo duomenys
Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote internetinėje svetainėje (toliau – Naudojimo duomenys). Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.
Kai naudojatės internetine svetaine mobiliuoju įrenginiu, Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kita diagnostiniai duomenys.
Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Internetinė svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą internetinės svetainės lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename internetinės svetainės puslapyje ir pan.
3. Slapukų duomenys
Internetinėje svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą internetinėje svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų Slapukų politikoje.
IV. Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų tvarkymo tikslais ir teisėti pagrindai, taip pat Asmens duomenų saugojimo terminai:
Asmens duomenų tvarkymo tikslai Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys Teisėto Asmens duomenų tvarkymo pagrindai Asmens duomenų saugojimo terminai
Atsakymų į asmenų užklausas per Svetainę pateikimo tikslais Kai užklausą teikia fizinis asmuo: i) vardas ir pavardė; iii) tel. ryšio numeris; iv) el. pašto adresas; v) pageidaujamos paskolos rūšis ir suma; vi) susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti asmenį).
Kai užklausą teikia juridinis asmuo: i) atstovo vardas ir pavardė; ii) tel. ryšio numeris; iii) el. pašto adresas; iv) atstovaujamos įmonės pavadinimas; v) susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti asmenį).
Asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. Jums sutikus pateikti savo asmens duomenis per Svetainę. Asmens duomenys saugomi 1 metus nuo paskutinės korespondencijos su asmeniu dienos.
Tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. plačiau šios Politikos V skyrių). Kai sutikimą tiesioginei rinkodarai duoda fizinis asmuo: i) vardas ir pavardė; ii) el. pašto adresas; iii) tel. ryšio numeris.
Kai sutikimą tiesioginei rinkodarai duoda juridinio asmens atstovas: i) atstovo vardas ir pavardė; ii) tel. ryšio numeris; iii) el. pašto adresas; iv) atstovaujamos įmonės pavadinimas.
Asmens duomenys tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. Jums sutikus, jog Įmonė siųs tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar kitas naujienas apie teikiamas paslaugas. Asmens duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki tol, kol tokį sutikimą atšauksite.
Asmens duomenis naudojame tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam tikru tikslu, tai mes galime naudoti šiuos duomenis remiantis tikslu, dėl kurio tokie duomenys buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. paštu, mes naudojame jūsų pateiktus Asmens duomenis tam, kad atsakytume į Jūsų klausimą arba išspręstumėte problemą. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis Svetainės paslaugomis, mes naudosime Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėsime Jūsų naudojimąsi tokiomis paslaugomis.
V. Kaip Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais?
Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų (ADTAĮ 2 str. 1 d.).
Informuojame, kad Jums sutikus su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonės toks Asmens duomenų tvarkymas apima Jums skirtų pasiūlymų, naujienų apie teikiamas paslaugas, informacijos apie vykstančius renginius, akcijas ar kitos informacijos teikimą, taip pat teiravimąsi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas tiek el. paštu, tiek telefonu (skambučiu ir/ar SMS žinute).
Taip pat, tam, kad Įmonė pateiktų Jūsų poreikius atitinkančius ir Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, be šioje Privatumo politikoje nurodytų renkamų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonė taip pat gali rinkti ir panaudoti informaciją apie Jūsų naudojimąsi paslaugomis, įsigyjamas paslaugas bei kitą informaciją, kurią Jūs pateikėte Įmonei elektroniniais kanalais.
Įmonė bet kuriuo atveju nevykdo tokio Asmens duomenų profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslais, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas(-a) atitinkamai klientų kategorijai.
Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą. Atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų galite:
 1. kai gaunate pranešimą el. paštu – paspaudę, tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje;
 2. gavę SMS pranešimą – paskambindami tel. +370 633 33733;
 3. gavę skambutį – atsisakydami tiesioginės rinkodaros skambučio metu;
 4. visais kitais atvejais atsisakyti tiesioginės rinkodaros galite parašę mums el. paštu info@finnordic.lt.
VI. Ar privalote mums pateikti Asmens duomenis?
Informuojame, kad norėdami, jog suteiktume Jums šioje Politikoje nurodytas paslaugas (kaip numatyta šios Politikos IV skyriuje), Jūs privalote mums pateikti nurodytus Asmens duomenis.
Jūs galite pasirinkti, ar sutikti su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau jei pageidausite gauti tokius tiesioginės rinkodaros pranešimus, turite sutikti pateikti nurodytus Asmens duomenis.
VII. Iš kur gauname Jūsų duomenis (kokia duomenų kilmė)?
Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, t. y. Jums pateikiant savo Asmens duomenis Svetainėje.
VIII. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
Informacija, kurią pateikiate mums, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų.
Bet kuriuo atveju Įmonė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, išskyrus atvejus, jeigu tai įpareigotų atlikti įstatymai.
Informuojame, kad mes nesidalinsime Jūsų Asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis be Jūsų leidimo, išskyrus šiuos atvejus:
1. Paslaugų teikėjai
Asmens duomenų tvarkymui Įmonė turi teisę pasitelkti įvairius duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Įmonės vardu, pvz., kurjerių tarnybos, el. mokėjimų surinkimo paslaugas teikiančios įmonės, debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, taip pat advokatai, antstoli, skolų išieškojimo įmonės. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Įmonės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.
2. Verslo perdavimas
Vystydami savo verslą galime parduoti ar įsigyti verslą ar turtą. Įmonės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti parduodamo turto dalis.
3. Įstatymų reikalavimai
Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas, kad (a) atitiktų įstatymus; b) užkirstume kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui; arba d) apsaugotume mūsų nuosavybės teises.
IX. Jūsų kaip duomenų subjektų teisės
Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų Svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:
 1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13 ir 14 straipsniai).
 2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją (BDAR 15 straipsnis).
 3. Teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs (BDAR 16 straipsnis).
 4. Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis). Ši teisė įgyvendinama tik jeigu yra tenkinama bent viena BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.
 5. Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Ši teisė įgyvendinama tik jeigu yra tenkinama bent viena BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.
 6. Teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis). Ši teisė įgyvendinama tik jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).
 7. Teisę nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu (BDAR 21 straipsnis).
Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/).
Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami laisvos formos prašymą el. laišku adresu info@finnordic.lt. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos Įmonės Asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui, t. y. Asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais bus laikomas teisėtu iki sutikimo atšaukimo pareiškimo momento.
X. Kaip turite kreiptis dėl Jūsų teisių įgyvendinimo?
Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Įmonėje nėra nagrinėjami.
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami:
 1. el. paštu info@finnordic.lt;
 2. paštu adresu: Gedimino g. 15, Kaunas.
Jūsų prašymai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis Įmonės gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams. Apie termino pratęsimą Įmonė visais atvejais Jus informuos.
Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
 1. prašymas turi būti įskaitomas;
 2. prašymas turi būti pasirašytas;
 3. prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
 4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
 5. jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:
 1. Teikiant prašymą tiesiogiai atvykus į Įmonės biurą: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Įmonės darbuotojui;
 2. Teikiant prašymą paštu: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Teikiant prašymą elektroniniu paštu. Tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (išskyrus atvejus, kai atšaukiate duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šioje Politikoje nustatyta tvarka).
  Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti nagrinėti Jūsų prašymą, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti paštu arba tiesiogiai atvykti į Įmonės biurą.
Teikiant prašymą per atstovą, prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
XI. Politikos pakeitimai
Įmonė turi teisę pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įmonė praneša Svetainėje nurodant atnaujintą Politikos datą.
Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl įvykusių pakeitimų. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta viršuje nurodytą dieną.